Senát Parlamentu České republiky schválil na svém jednání dne 20. dubna 2017 návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Smyslem předlohy je přispět k řešení pohledávek společenství vlastníků jednotek (SVJ) za dlužníky. Objem těchto dluhů prudce narůstá, a to i přes stále větší pozornost SVJ, kterou této problematice věnují. Senátní návrh zákona cílí na přednostní uspokojování pohledávek souvisejících se správou domu z výtěžku zpeněžení bytu v dražbách, v exekucích či insolvencích.

Ve své úvodní řeči senátorka Jitka Seitlová mimo jiné zdůraznila, že „skupina předkladatelů chce svým návrhem změnit současný – podle našich názorů nepřijatelný stav, kdy řádně platící vlastníci jednotek v domech nesou plnou tíži dluhů za neplatící. Dluhy hradí ti vlastníci, kteří si řádně plní své zákonné povinnosti. Současný právní stav brání tomu, aby poctiví nedopláceli na nepoctivé!“.

Původní senátní návrh předpokládal, že k uspokojení pohledávek SVJ dojde jen do výše 25% z výtěžku prodeje bytu. Právě k tomu limitu směřuje největší výhrada především ze strany Bankovní asociace, která sama navrhuje limit ve výši 5 až 10%. Česká národní banka pak navrhovala maximální hranici ve výši 15%. I z tohoto důvodu byl pro přednostní úhradu pohledávek SVJ nakonec Senátem schválen návrh zákona s limitem 10%.

A nakonec ještě jedna poznámka. O závažnosti problému dlužníků v SVJ svědčí nejlépe i skutečnost, že byl návrh zákona přijat čtyřiceti osmi z přítomných padesáti senátorů. Bravo!

21. dubna 2017

Martin Kroh