Dokumenty ke stažení

Chcete více informací o tom,  jak se stát členem České společnosti pro rozvoj bydlení? Vyplňte jednoduchý formulář, ozveme se vám.

4 + 11 =

Staňte se členem společnosti

 

Členem naší společnosti se může stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba.

Fyzická osoba ( musí být způsobilá k právním úkonům) se členem stává na základě:

 1. písemné přihlášky 
 2. uhrazením členského příspěvku pro daný rok viz. členské příspěvky 

Právnická osoba se členem stává na základě:

 1. písemné přihlášky
 2. uzavřením individuální smlouvy o členství
 3. zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. 

Členem mohou být: sdružení, uskupení, celky, zájmové skupiny  zabývající se bydlením atd.

Výhodou členství je přímý přístup k vypracovaným materiálům a příspěvkům členů, slevy na vložném a příspěvcích pořádaných konferencí a seminářů, výtisky odborných sborníků atp.

Pomozte nám realizovat naše cíle

Základním cílem naší společnosti je iniciovat dostupnost a rozvoj bydlení.

Dále se naše společnost zaměřuje na zlepšení publicity a osvěty s cílem podnítit aktivitu, zejména mladé generace, při řešení dostupnosti bydlení v jeho jednotlivých formách (nájemní a vlastnické bydlení).

Základní činnosti, které ČSRB v souvislosti s dosažením těchto cílů vykonává, jsou:

 • Formulování principů bytové politiky a strategie rozvoje bydlení
 • Statistika bydlení, analýzy bytové výstavby na základě statistického sledování, vč. speciálních šetření
 • Právní úpravy bydlení, zejména nájemního práva a vlastnictví bytů
 • Sociální stránky bydlení, především dostupnost bydlení pro domácnosti s nízkými a průměrnými příjmy a pro různé socioekonomické kategorie domácností
 • Úloha státu, regionů a obcí v rozvoji bydlení, otázky financování bytové výstavby a péče o stávající bytový fond
 • Úloha bytových družstev v období transformace, neziskové bytové společnosti a jejich role v bytové politice
 • Technickoekonomické otázky bytové výstavby, rozsah výstavby a rekonstrukci, typy bytů, financování bytové výstavby, vč. rekonstrukcí
 • Praktické zkušenosti s uplatňováním městské bytové politiky
 • Zkušenosti s uplatňováním státní, regionální a místní bytové politiky v zemích s vyspělou tržní ekonomikou a v transformujících se zemích střední a východní Evropy
 • Význam prognóz bytových potřeb, jak hodnotit výsledky prognóz a jejich uplatnění v bytové politice státu, regionů a měst.
 • Posouzení dostupnosti různých forem bydlení podle hlavních sociálních skupin obyvatelstva (úloha státu na trhu s byty).
 • Formy financování a podpor bytové výstavby a péče o stávající bytový fond
 • Uplatnění neziskového principu nájemního bydlení a formy transformace bytových družstev
 • Posílení smluvní volnosti nájemních vztahů a potřebné míry uplatnění práv vlastníků a ochrany nájemců včetně ochrany bytového fondu.
 • Otázky regulace nájemného a jeho souvislosti v různých sférách života společnosti
 • Zvýšení vypovídací úrovně statistiky o bydlení a bytové výstavbě.
 • Problematika komunální bytové politiky. Programy rozvoje bydlení.

Členové – právnické osoby