Ve čtvrtek 24. června se uskutečnil webinář České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB) na téma „Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí“. Akce určená široké odborné veřejnosti se konala v rámci záštitami Ministerstva pro místní rozvoj České republika (MMR) a Státního fondu podpory investic (SFPI). Téma bylo rozděleno do tří navazujících bloků – podpora státu a municipalit, očekávání obcí a nabídka bytových družstev.

Družstevnímu bydlení a družstevní bytovou výstavbu jako podstatnou součást strategie MMR ČR ve svém úvodním slově zmínila Jana Hanzlíková, náměstkyně ministerstva, s tím, že s podporou bytových družstev počítá i nedávno schválení Koncepce bydlení 2021+. Analýza veřejné podpory bude klíčová pro nastavení podpory nové družstevní bytové výstavbě uvedla ve svém vystoupení Hana Pejpalová, ředitelka SFPI.  Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví považuje družstevní projekty za vhodnou formu PPP projektů v oblasti bytové výstavby. Za hlavní město potvrdil vyváženou podporu všem segmentům nové výstavby Petr Hlaváček, 1. zástupce pražského primátora. Snížení objemu vlastních prostředků a prodloužení maturity úvěrů mohou být příspěvkem bank k většímu rozvoji jinak stabilního družstevního developmentu uzavřel první blok Petr Vohralík, manažer řízení úvěrových rizik Real Estate a veřejného sektoru České spořitelny.

V úvodu druhého bloku představil základní body zásad dostupného družstevního bydlení Jiří Kučera, autor právního konceptu, který byl schválen pražským zastupitelstvem. Vůli podpořit na svém území družstevní bytovou výstavbu deklarovali následně Zdeňka Blišťanová, starosta Jeseníka, a Ondřej Prokop, místostarosta městské části Praha 11. Specifika přístupů měst a obcí v podpoře družstevní bytové výstavby je možné zohlednit v nastavení konkrétních družstevních projektů shrnul Marek Novotný, člen předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení.

Ve třetí části vystoupili zástupci družstev, která mají s organizací družstevní bytové výstavby přímé zkušenosti a mohou je nabídnout dalším zájemcům. Koordinaci projektů z hlediska zájmů municipalit, urbanismu měst a obcí či veřejného prostoru zmínila Anna Ježková, předsedkyně Coop Developmentu, družstva, které má v poslední dekádě asi nejvíce realizovaných projektů družstevní výstavby. Právě dokončovaný projekt 114 bytů představil Petr Černý, předseda SBD Sever Liberec. Podobně uvedl své první zkušenosti i Karel Joukl, předseda SBD Dobruška, družstva, které při výstavbě zohledňuje potřeby a zájmy města a jeho obyvatel. O přestavbě starých objektů na nové družstevní byty mluvil Radovan Peterka, předseda SBD Družba Opava a blok zakončila svým vystoupením Hana Marvanová, členka Rady hlavního města Prahy, s tím, že je velkým zájmem současného vedení stihnout do voleb v příštím roce alespoň představit Pražanům první projekty družstevní bytové výstavby.

Na trajektorii od teorie pro praxi se skutečné spolupráci měst a obcí s bytovými družstvy teprve blížíme k prvním realizacím prvních projektů. Je ale vidět, že se stále zřetelněji rýsují obrysy možné spolupráce obou samospráv – obecní i družstevní. Byť půjde asi vždy o trochu odlišná řešení, je důležité, abychom spolupráci měst či obcí a bytových družstev nastartovali. Je to v zájmu těch, kteří právě nyní řeší svou bytovou potřebu.

V Praze dne 24. června 2021

Mgr. Martin Kroh, předseda společnosti