Ve středu 23. června t.r. se konal webinář Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k dostupnosti bydlení ve městech České republiky. Cílem akce bylo prezentovat výsledky průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ze srpna a září 2020, zaměřeného na sběr dat o trhu bydlení a politikách bydlení na úrovni obcí.

V rámci webináře byly ve světle zhoršující se dostupnosti bydlení prezentovány také dílčí body z Koncepce bydlení 2021+, která byla schválena vládou 12. dubna t.r. Koncepce vychází z analýzy OECD a reaguje na její doporučení. Výsledkem jsou 4 cíle, 11 opatření a více než 50 úkolů, které si kladou za cíl zajištění dostupnosti bydlení zejména pro zranitelné skupiny obyvatel.

„Bydlení neustále zdražuje a Česká republika není výjimkou. Jedná se o naléhavé téma, které zasahuje téměř všechny obory. Je s ním provázaná kvalita života i pracovní místa. Proto jsme rádi, že nám OECD poskytla nezávislé experty se zkušenostmi z jiných zemí a přinesla cenná doporučení na zlepšení stávající situace,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová.

Pro bytové družstevnictví a družstevní bytovou výstavbu je povzbuzením, že právě oblast družstevního bydlení byla opakovaně zmiňována jako jedna z cest pro zvýšení dostupnosti bydlení. Podpora bytových družstev i zájemců o družstevní bydlení je součástí Koncepce bydlení 2021+. Některé dílčí kroky už jsou realizovány (úvěrový program pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let), byť bude v tomto případě zřejmě zapotřebí ještě jejich dalšího upřesnění. K podpoře schválení možnosti dotací pro bytová družstva a družstevní bytovou výstavbu vyzvala účastnící zástupce evropských zemí sama náměstkyně MMR ČR. Notifikace takového programu ze strany Evropské unie totiž bude v těchto případech zapotřebí.

V Praze dne 23. června 2021

Martin Kroh, předseda společnosti

(s citací převzatou z tiskové zprávy MMR ČR)