Doporučujeme

Vždy pro Vás připravujeme a vybíráme
ty nejdůležitější informace z oblasti bydlení.

 

Bytová politika, současnost a budoucnost

Dne 18. června t.r. se v Senátu Parlamentu České republiky uskutečnil seminář na téma Bytová politika České republiky, současnost a budoucnost, který spoluorganizovala Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) a Sdružení nájemníků České republiky (SON). Akce, moderované Martinem Krohem, předsedou ČSRB a SBD Praha, se zúčastnila více než stovka odborníků na bydlení, zástupců politických stran, bytových družstev a neziskových organizací, zabývajících se bydlením.

Diskuze byla rozdělena do tří tematických okruhů - ne)dostupné bydlení, aktuální problémy legislativy bydlení a dluhová past členů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev v souvislosti se změnou insolvenčního zákona.

Myslím, že se v první části podařilo představit družstevní bydlení jako znovuobjevovaný nejvhodnější model pro finančně dostupnější bydlení, které je možné bez větších dopadů pro státní rozpočet podpořit například možností odečtu podílu člena družstva na úrocích zaplacených družstvem, tedy stejně jako je tomu dnes u hypoték. To zaujalo všechny přítomné poslance a senátory.

Hlavní problémy legislativy bydlení shrnul Marek Novotný, legislativní expert Družstevního marketingového sdružení Česká republika. Zvláště upozornil na pro laickou veřejnost nepochopitelnou významovou dvojkolejnost pojmu „jednotka“, nemožnost správy jednotek pro spoluvlastníky společenstvím vlastníků jednotek, předkupní právo spoluvlastníků u garážových jednotek nebo záměr znovu prosadit přítomnost notáře při změně stanov. K nejzajímavějším bodům patřilo upozornění na problém usnášeníschopnosti zasedání shromáždění, kde by řešením mohlo být snížené kvórum, zdůrazňující princip, že o věcech společných rozhodují především aktivní vlastníci jednotek.

Bytová družstva trápí stoprocentní souhlasy se změnou stanov a tápání kolem úpravy vypořádacího podílu. Je zřejmé, že zejména u nových bytových družstev mohou být podobné instituty mnohem více ponechány na úpravu stanov, tedy na společně dohodnutých pravidlech mezi samotnými členy korporace, kteří nejlépe vědí, co mohou pro své zájmy potřebovat. K těm patří i úprava postavení zakladatelů bytových družstev. Právě oni jsou totiž z pohledu financující banky odpovědní za přípravu a průběh výstavby bytového domu.

Posledním tématem byl vývoj pohledávek společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, který má výrazně zhoršující se tendenci. Nárůst pohledávek a jejich nevymahatelnosti nejen v ekonomicky slabších regionech má na následek, že za dlužníky hradí jejich závazky ostatní členové „bytové korporace“. Z tohoto pohledu je směřování ke stoprocentnímu oddlužení dnešních dlužníků v rámci insolvenčního zákona zcela nepřijatelné pro členy společenství vlastníků a bytových družstev, kteří však nemají šanci mluvit do toho, kdo si koupí sousední byt či družstevní podíl. Je-li vedena diskuze o nedostupnosti bydlení, je vedle toho stejně potřebné hovořit o nemravnosti promíjení dluhů z bydlení insolventům, zvláště pak za situace, kdy jsou vlastníky bytu či družstevního podílu, z jehož prodeje lze právě takové dluhy uspokojit v prvním pořadí.

Okruhů problémů bylo otevřeno hodně, a ještě více bylo položených otázek. Je na místě očekávat, že se jimi budou členové Parlamentu České republiky v blízké době zabývat.

Prezentace je  možno stáhnout zde: https://www.son.cz/download.php?id_typdown=11&tab_active=0&par_priloha=0

18. června 2018

Martin Krohm předseda ČSRB

 

GDPR (ochrana osobních údajů) v bytovém domě

Dne 25. května 2018 začíná platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 známé pod anglickou zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Z tohoto důvodu je nutné upravit některé vnitřní procesy v SVJ a BD a přizpůsobit je platnosti tohoto evropského nařízení. Pro aplikaci jsme připravili některé podstatné vzory, které lze použít i ve Vašem SVJ nebo BD. Vycházíme z toho, že neexistuje žádný skutečný odborník na tuto problematiku a proto se jedná pouze o doporučené návody, které je třeba přizpůsobit do Vašich podmínek a mají Vám být nápomocny v orientaci v této problematice. Předpokládáme, že i nadále bude docházet k výkladům a v souvislosti s novou judikaturou k dalším změnám.

Pro snadnější pochopení  náš partner (Sdružení bytových družstev a vlastníků jednotek) zpracoval z dostupných informací návod postupu, který je ovšem nutno chápat jako orientační.

V případě zájmu je možnost publikace zakoupit v sídle společnosti, Nám. w Churchilla 2, Praha 3 nebo přímo v sídle SMBD, Těšnov 5, Praha 1.

http://www.bytovadruzstva.cz/novinka-14

Kulatý stůl k otázkám bydlení

Dne 18. září t.r. proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) setkání u kulatého stolu se zástupci hlavních politických stran, které se zúčastní podzimního volebního klání, na téma bydlení. Akci uspořádala Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) ve spolupráci se Sdružením nájemníků České republiky (SON) a Sdružením malých bytových družstev a společenství vlastníků (SMBD).  

Debaty se zúčastnili Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, za ANO, PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí, a JUDr. Ivan Přikryl za ČSSD, PaedDr. Milada Holíková -  předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR, za KSČM, Ing. Jan Bartošek, místopředseda PS PČR, za KDU-ČSL, Marek Benda, poslanec PS PČR, za ODS, Ing. Markéta Pekarová-Adamová, poslankyně PS PČR, za TOP 09 a PhDr. Matěj Stropnický, předseda strany Zelených.

V průběhu diskuze, moderované Mgr. Martinem Krohem, předsedou ČSRB, a Ing. Milanem Tarabou, předsedou SON, byla diskutována témata koncepce a legislativy bydlení, bytové výstavby, dotačních programů v oblasti bydlení, dostupnosti bydlení a osvětě směrem k veřejnosti. Účastníci diskuze se výrazně lišili v pohledu na potřebu vytváření koncepcí bydlení, většinově spíše zdůrazňovali potřebu těsné spolupráce s praxí s akčnější reakcí na její potřeby (legislativní problémy současné právní úpravy či fenomén sdílené ekonomiky jako jeden z faktorů růstu ceny bydlení).

Většinová shoda byla i u potřeby ponechat nedávno přijaté novele stavebního zákona trochu časového prostoru pro ověření reálných dopadů do praxe, byť její kritici rovnou připomněli vyloučení občanské veřejnosti či nenaplnění ambice zjednodušit současné papírování v průběhu přípravy územního a stavebního řízení. Zajímavým byl shledán nápad podpořit i družstevní bytovou výstavbu, alespoň umožněním odečtu úroků, zaplacených členem družstva za úvěr bytového družstva, což by bytová družstva postavilo na roveň současným podmínkám podpory vlastnického bydlení, tj. hypoték.

Odpolední část se věnovala dotacím, kde byl jejich současný rozsah většinově shledán jako dostatečný s tím, že u jednotlivých programů bude třeba přehodnotit jejich současné zaměření. Pozitivní byla i většinová shoda nad posílením pozice Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB), jakkoliv i zde byl vyjádřen zcela protichůdný názor, a to z úst zástupce ODS. Mezi připravovanými zákony je i nová právní úprava oblasti realitníchzprostředkovatelů a naopak se nepočítá s rozšířením podobné úpravy i na oblasti facility managementu (správy budov). Přítomní zástupci organizátorů v závěru debaty zdůraznili potřebu vzdělávání i osvěty v oblasti správy i provozu bytového fondu či bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytových družstev) a nabídli svou pomoc v této oblasti. Ostatně například vzdělávací program pro členy statutárních orgánů SVJ a BD - Akademie pro bytové domy (www.akademiebd.cz) z dílny ČSRB patří k těm vzdělávacím programům, které si i za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a SFRB zajistili pevné místo na slunci i oblibu u cílové skupiny.

Setkání nad problémy i výzvami bydlení v České republice ukázalo naléhavou potřebu takové spolupráce veřejného i neziskového sektoru a organizátoři přislíbili jeho opakování nejméně ve dvouletém cyklu.

 

 

 

Jarní Akademie ve své druhé části

Včerejším seminářem Akademie pro bytové domy, který se konal v přednáškovém sále univerzity v Hradci Králové, vstoupili její organizátoři do pomyslného druhého poločasu letošní jarní části vzdělávacího cyklu pro členy statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD). Celkem je naplánováno 22 seminářů, které zavítají do 8 měst České republiky, mezi něž se poprvé zařadí i „nekrajská“ města – Kolín a Příbram.

Posledním tématem bylo řízení schůzí, tedy přesněji příprava, svolání a řízení jednání nejvyššího orgánu společenství vlastníků jednotek (tedy shromáždění) či bytového družstva (tedy členské schůze). A zájem byl opravdu veliký, o tom svědčí i četné dotazy, které byly účastníky položeny ještě před samotným konáním přednášky. Je třeba poznamenat, že setkání v rámci Akademie obohacují vždy všechny přítomné navzájem, protože i praktické zkušenosti přítomných manažerů bytových domů vzbudily opět velkou všeobecnou pozornost.

Z hlediska správy bytových domů je určitě zajímavou zprávou, že největšími podporovateli Akademie se často stávají velká bytová družstva, která mohou být ve svém okolí tím nejpřirozenějším, ale i nejefektivnějším partnerem pro správu a provoz bytových domů.

Úctyhodný nárůst počtu zorganizovaných jarních odborných seminářů pro členy statutárních orgánů SVJ a BD oproti minulému roku, kdy se konalo 28 seminářů v celém jeho průběhu, dává tušit, že se letošní součet přiblíží 40 setkáním. Ostatně již nyní se ukazuje, že podzimní cyklus bude díky svému kratšímu trvání opravdu hodně nabitý.

Věřím, že dosažená bilance bude vnímána jako skvělý úspěch organizátorů vzdělávacího programu – České společnosti pro rozvoj bydlení a Domu plného úspor, o. p. s., kterým pomáhá i Sdružení nájemníků České republiky podporou projektu. Poděkování si zaslouží Státní fond rozvoje bydlení za udělenou záštitu cyklu Akademie.

Výše uvedené je však současně však i velkým závazkem do budoucna. Toho jsou si organizátoři vědomi a vězte, že se už nyní zamýšlí nad dalším ročníkem.

28. dubna 2017

Martin Kroh

Jasno v rozúčtování

Zásluhou aktivit České společnosti pro rozvoj bydlení se včera uskutečnila na půdě Ministerstva pro místní rozvoj důležitá schůzka předních českých rozúčtovatelů v čele se zástupci Asociace rozúčtovatelů tepla a vody se zástupci ministerstva a odborníků na energie a jejich rozúčtování v bytových domech. Předmětem schůzky bylo hlavně vyjasnění některých sporných otázek současné právní úpravy.

Schůzce předcházelo několik setkání, na kterých byly definovány hlavní okruhy problémů, které působí dnešní právní úprava. Za pozitivní lze označit skutečnost, že se všichni zúčastnění dokázali na hlavních principech shodnout. Jde především o jednotnou cenu základní složky na m2 a jednotnou cenu za jednotku náměru pro všechny příjemce služeb v bytovém domě, ale i o samotný postup korekčních výpočtů při zachování respektu k současným mezním limitům. Lze očekávat, že tato základní pravidla pro rozdělování nákladů na teplo budou promítnuta do metodického pokynu a v blízké budoucnosti se promítnout i do zpřesnění dikce stávající vyhlášky o rozúčtování.

„V rámci bytového domu a spotřeby tepla v něm nebude nikdy žádné řešení absolutně spravedlivé“ konstatovala Věra Brodecká, členka ČSRB a dodala „jde o to, abychom vyjádřili jasný postup pro rozdělení nákladů tak, aby byl pro rozúčtovatele jednotný a pro příjemce služeb maximálně transparentní. A v tomto směru jsme na správné cestě i díky konstruktivnímu přístupu všech zúčastněných.“

4. května 2017

Martin Kroh

Jasno v rozúčtování

Zásluhou aktivit České společnosti pro rozvoj bydlení se včera uskutečnila na půdě Ministerstva pro místní rozvoj důležitá schůzka předních českých rozúčtovatelů v čele se zástupci Asociace rozúčtovatelů tepla a vody se zástupci ministerstva a odborníků na energie a jejich rozúčtování v bytových domech. Předmětem schůzky bylo hlavně vyjasnění některých sporných otázek současné právní úpravy.

Schůzce předcházelo několik setkání, na kterých byly definovány hlavní okruhy problémů, které působí dnešní právní úprava. Za pozitivní lze označit skutečnost, že se všichni zúčastnění dokázali na hlavních principech shodnout. Jde především o jednotnou cenu základní složky na m2 a jednotnou cenu za jednotku náměru pro všechny příjemce služeb v bytovém domě, ale i o samotný postup korekčních výpočtů při zachování respektu k současným mezním limitům. Lze očekávat, že tato základní pravidla pro rozdělování nákladů na teplo budou promítnuta do metodického pokynu a v blízké budoucnosti se promítnout i do zpřesnění dikce stávající vyhlášky o rozúčtování.

„V rámci bytového domu a spotřeby tepla v něm nebude nikdy žádné řešení absolutně spravedlivé“ konstatovala Věra Brodecká, členka ČSRB a dodala „jde o to, abychom vyjádřili jasný postup pro rozdělení nákladů tak, aby byl pro rozúčtovatele jednotný a pro příjemce služeb maximálně transparentní. A v tomto směru jsme na správné cestě i díky konstruktivnímu přístupu všech zúčastněných.“

4. května 2017

Martin Kroh

Správa budov 2017

Ve dnech 22.-24. února 2017 se konala konference Správa budov 2017 ve slovenském Popradu. Konferenci poskytlo záštitu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky a konala se za podpory stavebních fakult TU Košice, ČVUT Praha a VŠB TU Ostrava. V rámci pátečního bloku správa domů představila Česká společnost pro rozvoj bydlení svůj projekt Akademie pro bytové domy jako uceleného vzdělávacího programu pro členy statutárních orgánů SVJ a BD v České republice. Přítomné hosty zaujala koncepce odborných seminářů, které jsou k dispozici zástupcům bytových korporací zdarma, a zajímali se o to, s jakým zájmem se Akademie setkává ze strany zástupců bytových domů.

Cílem slovenského setkání bylo navázání kontaktů ČSRB s předními slovenskými odborníky na oblast správy a provozu bytových domů. Ačkoliv se liší detaily legislativních pravidel obou zemí, je vždy možné nacházet vzájemnou inspiraci a spolupracovat na úspěšných modelech bydlení a souvisejících služeb. Jedním z takových zajímavých nápadů je zkouška odbornosti pro ty, kteří podnikají v oblasti správy bytových domů. Slovenští kolegové tím sledují to, aby zajistili vyšší míru profesionality správy a provozu bytových domů, od které si slibují delší životnost stavebních a konstrukčních prvků budov, nižší energetické náklady pro uživatele, ale také větší bezpečnost a ochranu jejich majetku.

Jinou inspirací bylo samotné konání popradské konference, která je svým zaměřením orientována především na správce bytových domů a svým rozsahem ukazuje význam péče o bytové domy a obecně o oblast bydlení jako jedné ze základních potřeb každého jednotlivce. Takové setkání odborníků správy bytových domů, zástupců bytových domů a obchodních partnerů v České republice chybí a tento stav se pokusí brzy změnit Česká společnost pro rozvoj bydlení.

24. února 2017

Martin Kroh

Bytové korporace ve statistických čísel Českého statistického úřadu

Za bytové korporace jsou označována společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, tedy nejčastější právní formy subjektů, které jsou odpovědné za správu a provoz bytového domu. Pohled do statistiky Českého statistického úřadu říká, že zatímco v roce 2002 se nacházelo v Praze cca 56.000 bytů v SVJ, pak v roce 2015 to bylo již bezmála 400.000 bytů. Podobně i počet SVJ v Praze vzrostl z cca 1.500 subjektů v roce 2002 na 10.726 SVJ v roce 2015.

Celkem je v České republice registrováno více než 60 tisíc SVJ, tedy každé šesté společenství vlastníků se nachází v Praze. Z původního počtu cca 350 tisíc bytů v SVJ v roce 2002 v rámci celé České republiky se jejich počet zvýšil na skoro 1,5 milionu bytů v roce 2015. K zajímavostem patří i pohled na velikosti SVJ, kde jsou početně celkem vyrovnaně zastoupeny velikosti domů v rozmezí 5 až 10 bytů (celkem 16.400 SVJ), 11 až 20 bytů (skoro 18.000 SVJ) a 21 až 40 bytů (15.000 SVJ). Posledně uvedená skupina s převahou vede co do počtu bytů s celkem 437.000 bytovými jednotkami. Naopak jistou vzácností jsou domy o velikosti 151 až 300 bytů (celkem 330 SVJ) a nejvzácnější jsou domy o velikosti nad 301 byt, kterých bylo v roce 2015 celkem 69 s průměrem 425 bytů na dům.

Pohled na bytová družstva říká, že se počet velkých bytových družstev (nad 20 zaměstnanců) snížil v roce 2015 na 108 oproti roku 2002, kdy jich bylo evidováno 130. Nejvíce z nich pak v Praze (celkem 17), v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji (po 15) a v kraji Ústeckém (14). Počet malých bytových družstev v České republice naopak mírně stoupl ze 7.435 v roce 2002 na 8.775 v roce 2015, avšak Praha ve stejném srovnání zaznamenala opačný trend, tedy snížení ze 4.042 BD na 3.921 BD. Celkový počet bytů ve vlastnictví bytových družstev je asi 460.000, z toho přes 92.000 v Praze.

6. února 2017

Martin Kroh, předseda společnosti

Vzdělání pro statutární zástupce SVJ a BD startuje již po čtvrté

Zveme Vás na semináře Akademie pro bytové domy, určené pro statutární zástupce i členy bytových družstev a SVJ. Tyto semináře navštívilo již téměř dva tisíce obyvatel bytových domů. Semináře jsou jedinečné tím, že přestože na nich přednáší vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti práva a bydlení, jsou pro všechny registrované účastníky zdarma. Přijďte zjistit jak řešit problémy, se kterými se ve vašem bytovém domě setkáváte téměř denně. 

FUNKCE ORGÁNŮ SVJ a BD, 16. 2.

Jste předsedou, či členem statutárních orgánů SVJ nebo BD a zajímají vás odpovědi na otázky jaká je vaše odpovědnost, co vše je ve vaší kompetenci, nebo jaké jsou vlastně vaše povinnosti? Na tomto semináři je rozhodně získáte. Hovořit se bude také o způsobech rozhodování a jednání členů statutárních orgánů. Přednášet budou zkušení lektoři, kteří se podílí na tvorbě zákonů o bydlení. V závěru budou přednášející k dispozici pro konkrétní dotazy účastníků semináře. Seminář je pro všechny registrované zdarma.

PENÍZE V BYTOVÉM DOMĚ, 9. 3.

Majitelé bytů v osobním vlastnictví či družstevníci v bytových domech často doplácejí za své sousedy, kteří se topí v dluzích a neplatí společně poplatky v domě. Problémy s neplatiči, pohledávky SVJ, ale také hospodaření s fondem oprav, tvoření dostatečných rezerv, hospodaření a financování oprav v BD, či daňové povinnosti z příjmů z nebytových prostor - tak právě těmto tématům se bude seminář věnovat. Seminář bude probíhat formou moderované diskuse. Diskutovat nad konkrétními problémy při správě financí v bytovém domě budou přední odborníci na účetnictví, financování a legislativu bydlení.

PŘÍPRAVA A REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ s programem NZÚ, 30. 3.

Chystáte se revitalizovat Váš bytový dům? Jak postupovat, abyste maximálně využili podmínky aktuální dotace Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze nebo jak vybírat jednotlivá opatření, aby splňovala parametry dlouhodobé životnosti a přinesla požadovaný efekt v úsporách energií? Přijďte se poradit s odborníky, kteří se podíleli na revitalizaci řádově stovek bytových domů.

Účastníci semináře se dozví mnoho informací z praxe o tom, jak probíhá příprava a následně samotná realizace modernizace bytového domu a čemu je potřeba věnovat největší pozornost. Na dotazy moderátora a účastníků budou odpovídat odborníci z oblasti projekční přípravy, dotací, financování, stavebních materiálů i realizace. Účastníci se tak seznámí s celým procesem revitalizace od záměru až po kolaudaci stavby.

ELEKTRICKÉ A DATOVÉ SÍTĚ V BD, 20. 4.

Ocenili byste ve vašem domě kvalitní připojení k internetu, čeká vás modernizace elektrických rozvodů ve společných prostorách, řešíte problémy se společnou televizní anténou nebo se chystáte pořídit v domě kamerový systém? To všechno jsou aktuální témata, kterými se bude zabývat seminář elektrické a datové sítě v bytových domech. Vývoj v oblasti techniky jde velmi rychle dopředu. Pokud tedy připravujete jakýkoli zásah do elektrických nebo datových sítí ve vašem bytovém domě, je dobré to udělat chytře a s ohledem na budoucnost. Přijďte se poradit s odborníky, abyste neinvestovali do řešení, která jsou možná už v tuto chvíli zastaralá nebo pro konkrétní dům zcela nevhodná.

ROZÚČTOVÁNÍ A ÚSPORY ENERGIÍ V BD, 18. 5.

Nová vyhláška č. 269/2015 Sb zavádí zásadní změny ve způsobu rozúčtování spotřeby tepla a přináší sebou také obavy i nové alternativní způsoby měření. Jak zasahuje tato vyhláška do prvního rozúčtování od svého vyhlášení? Jaká úsporná opatření lze využít u domů vytápěných s centrálního zdroje nebo jaké metody měření tepla mají dnes uživatelé bytů k dispozici? Nejen o těchto otázkách bude seminář Rozúčtování a úspory energií v bytových domech. V závěru budou přednášející k dispozici pro konkrétní dotazy účastníků semináře. Seminář je pro všechny registrované účastníky zdarma.

LEGISLATIVA BYDLENÍ, 1. 6.

16.00–19.00 hod, MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, 190 00 Praha 9

Účastníkům semináře budou podány aktuální informace k legislativě bydlení doplněné o nová výkladová stanoviska. Obsah bude soustředěn na oblast bytového spoluvlastnictví a bytová družstva z pohledu členů statutárních orgánů SVJ a BD. Součástí semináře bude i přehled základních právních předpisů pro oblast působení SVJ a BD. Tento seminář je pořádán ve spolupráci s MČ Praha 9.

Semináře proběhnou v kongresovém sále ve Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s., (budova Družstevní asociace), Těšnov 5, na Praze 1, vždy od 16.00 hod. a díky partnerům projektu jsou pro všechny registrované účastníky zcela zdarma.

Registrovat se můžete na www.AkademieBD.cz. Informace o seminářích můžete získat také e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 821 831.

Pořadatelem Akademie pro bytové domy je obecně prospěšná společnost Dům plný úspor, Sdružení nájemníků Česká republika (SON) a Česká společnost pro rozvoj bydlení. Projekt běží pod záštitou Státního fondu rozvoje bydlení a je podporován Ministerstvem pro místní rozvoj. Mediálním partnerem je portál Okolobytu.cz. Odborné zázemí tvoří lektorský tým složený ze špičkových odborníků z oblastí práva, úspor energií, ekonomiky, technických oborů i komunikace.

Očekávaná novela občanského zákoníku je již účinná!

Dlouho očekávaná „technická“ novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nabyla své účinnosti dne 30. prosince 2016. Její součástí je vedle znovuzavedení předkupního práva mezi spoluvlastníky nemovitostí (s účinností od 1. ledna 2018) především dlouho očekávané zrušení povinnosti změnit název společenství vlastníků jednotek. Novela občanského zákoníku byla uveřejněna ve Sbírce listin pod číslem 460/2016 Sb. a předmětné ustanovení najdete v části II., přechodných ustanoveních, odstavci 6.

Celý text zní: „Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.“

Lze jen litovat, že se nenašel dostatek vůle (nabízí se použít sousloví „dostatek zdravého rozumu“) k citované změně ještě předtím, než celá řada společenství vlastníků změnila svůj název s respektem k dosud platné nové právní úpravě. Bohužel zatím žádná změna nenastala v některých dalších ustanoveních občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích a v dalších právních předpisech v oblasti bydlení, které zakládají vážné až neřešitelné problémy společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům. Budiž k tomu poznamenáno, že na rozdíl od změny názvu jde v těchto případech často o nepřesnosti s přímým dopadem do hospodaření bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytových družstev). Tak jen doufejme, že ke změnám dojde dříve, než se vytýkané chyby projeví v podobě insolventních společenství či bytových domů rozhádaných kvůli vyúčtování za minulý rok!

Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení

Akademie pro bytové domy startuje již po třetí - tentokrát i v regionech mimo Prahu

Podzimní cyklus seminářů Akademie pro bytové domy, určených pro statutární zástupce i pro členy družstev a SVJ, má již vypsaná témata i termíny seminářů. Zajímavé informace z oblasti práva, bydlení a užívání bytových domů na podzim přivezeme i do regionů mimo Prahu. U jarního cyklu počet zájemců často převyšoval kapacity přednáškového sálu. Nezmeškejte tedy včasnou registraci, aby vám neunikla témata, která vás zajímají. A jaký program vás letos od září do prosince čeká?  

Odpovědnost předsedy a výboru SVJ

Seminář je zaměřený na povinnosti a odpovědnost členů statutárního orgánů společenství vlastníků. Přednášet budou členové komise bytového práva ministerstva pro místní rozvoj zkušený advokát JUDr. Marek Novotný a předseda představenstva SBD Praha Mgr. Martin Kroh.

Praha 8. 9. 2016                                                    

Liberec 20. 9. 2016

Hradec Králové 22. 9. 2016

Pardubice 11. 10. 2016

Revitalizace bytového domu z pohledu realizace aneb zkušenosti ze stavby

Pokud se chystáte na revitalizaci bytového domu, nezmeškejte přednášku, kde získáte spoustu zkušeností z praxe. Seminář proběhne formou moderované diskuze s velkým prostorem pro dotazy účastníků. Odpovídat na dotazy bude stavební technik, stavební dozor i zástupce projekční kanceláře.

Praha 22. 9. 2016

Revitalizace bytového domu s programem IROP

Bydlíte mimo Prahu a připravujete revitalizaci vašeho bytového domu? O nové dotaci IROP na revitalizace bytových domů kolují rozporuplné informace a málokdo dokáže vyhodnotit, jaká je vlastně skutečnost. Přijďte si na náš seminář poslechnout praktické zkušenosti s tímto programem. Získáte odpovědi na otázky, jak funguje program v praxi, zda se vyplatí ho využít i jaké jsou úskalí jeho čerpání.

Brno 4. 10. 2016

Ostrava 6. 10.2016

Hradec Králové 10. 11. 2016

Pardubice 22. 11. 2016

Potížista v bytovém domě

Účastníci semináře získají informace, jak zvládnout jednání s lidmi, kteří neustále bojkotují jakýkoli rozvoj v bytovém domě a vyvolávají konflikty na domovních schůzích. Tématem tohoto semináře budou také například dlužníci v bytovém domě. Účastníci se dovědí jak s dlužníkem komunikovat a jaké mají zákonné možnosti k dosažení úhrady dluhu. V závěru budou přednášející k dispozici pro konkrétní dotazy účastníků semináře. Přednášet budou členové komise bytového práva ministerstva pro místní rozvoj zkušený advokát JUDr. Marek Novotný a předseda představenstva SBD Praha Mgr. Martin Kroh.

Liberec 18. 10. 2016

Hradec Králové 20. 10. 2016

Pardubice 1. 11. 2016

Jak správně připravit a řídit členskou schůzi v bytovém domě

Je pro vás členská schůze noční můrou? Přesvědčíme vás, že to tak nemusí být. Účastníci semináře se dozví, jak správně a efektivně připravit schůzi nebo shromáždění i s nimi spojenou administrativu. Přednášet bude Mgr. Martin Kroh, který má jako předseda jednoho z největších bytových družstev se schůzemi velké zkušenosti.

Praha 13. 10. 2016

Efektivní výběrové řízení v bytovém domě

Výběrová řízení jsou důležitým procesem při výběru jakéhokoliv dodavatele služeb nebo zboží, často se totiž jedná o nemalé finanční částky a zodpovědnost za správný výběr. Přednášející Ing. Pavel Zteiskar z poradenského centra Dům plný úspor o.p.s. má v této oblasti dlouholeté zkušenosti, se kterými se s Vámi podělí. Na konci semináře budete vědět, jak správně připravit zadání či jakou odpovědnost mají výbory SVJ za svá rozhodnutí při výběrových řízeních.

Praha 3. 11. 2016

Technologie v bytovém domě

Máte ve vašem bytovém domě v pořádku elektroinstalaci? Uvažujete o solárních panelech nebo tepelných čerpadlech? Jaké technologie by v budoucnu neměly ve vašem bytovém domě chybět? Naši přednášející vás seznámí s technologiemi, které se začínají v bytových domech objevovat a k budoucnosti vytápění a ohřevu teplé vody zcela jistě patří. 

Praha 24. 11. 2016

Legislativa bydlení

Cyklus seminářů bude uzavírat přednáška zaměřená na legislativu. Přednášet budou opět členové komise bytového práva ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Marek Novotný a předseda představenstva SBD Praha Mgr. Martin Kroh. Účastníci budou informováni o aktualitách v legislativě bydlení doplněné o nová výkladová stanoviska.  Tento seminář je pořádán ve spolupráci s MČ Praha 9 a také se uskuteční v prostorách městské části Prahy 9.

Praha 1. 12. 2016

Registrovat se můžete na www.akademiebd.cz. Informace o seminářích můžete získat také e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 821 831.

Pořadatelem Akademie pro bytové domy je obecně prospěšná společnost Dům plný úspor, Sdružení nájemníků Česká republika (SON) a Česká společnost pro rozvoj bydlení. Mediálním partnerem je portál Okolobytu.cz. Odborné zázemí tvoří lektorský tým složený ze špičkových odborníků z oblastí práva, úspor energií, ekonomiky, technických oborů i komunikace v čele s Mgr. Martinem Krohem, předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení.

Akademie pro bytové domy

SBD Praha se aktivně podílí na přípravě dalšího pololetí Akademie pro bytové domy, v jehož rámci se uskuteční série odborných seminářů na nejrůznější témata z oblasti správy bytových domů. Projekt je organizován Českou společností pro rozvoj bydlení a Domem plných úspor, o.p.s. za podpory Sdružení nájemníků České republiky. Podzimní harmonogram Akademie začíná už v září a podrobné informace o tématech a termínech seminářů najdete na www.akademiebd.cz.

Program Akademie je určen především členům statutárních zástupců SVJ a BD. Cílem je poskytnout účastníkům aktuální informace o všem, co souvisí se správou bytových domů, upozornit na možná rizika a hlavně na odpovědnost, kterou s sebou nese výkon funkce člena statutárního orgánu. K vyhledávaným tématům patří i semináře věnované technologiím v bytových domech a dotacím, které jsou pro „bohatý“ pražský region podle evropského měřítka čím dál víc vzácnější. Setkání nabídnou i řešení problémů nebo alespoň přiblíží pohledy odborníků na jejich uchopení. Semináře jsou ale také místem, kde můžete čerpat ze zkušeností jiných objektů a jejich manažerů.

Akademie v letošním podzimu poprvé zavítá i mimo Prahu, v plánu jsou odborné semináře v Liberci, Hradci Králové či Pardubicích. V jednání je nově i po dvou seminářích v Brně a Ostravě. Už teď je zřejmé, že oblíbenost vzdělávacího programu roste a v blízké budoucnosti bude třeba vyhovět poptávce z dalších regionů. To samozřejmě těší i organizátory Akademie, protože právě spokojenost účastníků je hlavním cílem projektu.

V případě zájmu se můžete obracet přímo na Ing. Nikolu Jakšovou, manažerku Akademie, email: jaksova@dumplnyuspor.cz.

4. srpna 2016, Martin Kroh - předseda společnosti

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze s novými podmínkami 2016

Jedná se o první letošní seminář z úspěšného cyklu Akademie pro bytové domy. Na semináři získáte informace o nových podmínkách dotačního programu Nová zelená úsporám 2016. Za pozornost jistě stojí, že dle těchto podmínek vychází nyní dotace na revitalizaci bytových domů až o 60% vyšší než u minulé výzvy.

Dotované položky jsou navíc rozšířeny například o projektovou dokumentaci. Během prezentace bude rozdíl výzev 2015 a 2016 ukázán na konkrétních bytových domech. Dále se účastníci dovědí mnoho důležitých informací jak správně připravit revitalizaci bytového domu, aby dosáhli maximální ekonomické návratnosti prováděných opatření. V závěru budou přednášející k dispozici, pro konkrétní dotazy účastníků semináře. Seminář je pro všechny registrované zdarma.

Program:
Nové podmínky dotace Nová zelená úsporám 2016.
Případové studie – porovnání rozdílu podmínek programu Nová zelená úsporám 2015 a 2016 na konkrétních domech.
Proces přípravy revitalizace bytového domu s ohledem na ekonomickou návratnost opatření a optimální využití dotace.

KDE: Centrum služeb PRE (Palác TeTa), Jungmannova 747/28 , Praha 1
KDY: 10. března 2016 od 17.oo hod
CENA: Seminář je pro registrované zdarma

Registrovat se můžete na www.akademiebd.cz.

Informace o semináři a programu Akademie pro bytové domy získáte nově také na bezplatné telefonní lince: 800 821 831

2. března 2016
Martin Kroh, předseda společnosti

Konference o bydlení pod záštitou RnDr. Pavla Poce ve spolupráci se SON

 Vložné na konferenci pro nečleny ČSRB činí  200,-- Kč.

Konference o bydlení pod záštitou Europoslance Pavla Poce ve spolupráci se SON

Tisková zpráva k novele vyhlášky 345_2002

TZ k novele vyhlášky 345_2002

Právní seminář "Nová zelená úsporám 2015"

Pozvanka_DMS_prednaska_pro - bytove-domy_nzu_2015

Nové podmínky programu "Nová zelená úsporám"

Nové podmínky programu Nová zelená úsporám

Konference v Poslanecké Sněmovně

Dne 19. března 2015 se v Poslanecké sněmovně PČR uskutečníla konference na téma - Zkušenosti s uplatňováním nového občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení a zákona o obchodních korporacích /bytová družstva/.

Konference v Poslanecké sněmovně Program PSP

ČT24 - Dostupné sociální bydlení

Téma: Dostupné sociální bydlení Brífink k problematice dostupného sociálního bydlení. - živě Host: Lenka Kohoutová /ODS/, expertka strany pro sociální oblast

Video naleznete zde na tomto odkaze (čas 51:00)

DMS _ Akademie bydlení 2015 _ Pozvánka

DMS - Akademie bydlení 2015

Dynamika proměn bydlení, zahraniční zkušenosti a její řešení, JUDr. Ivan Přikryl

Dynamika proměn bydlení, zahraniční zkušenosti a její řešení, JUDr. Ivan Přikryl

Koncept sociálně dostupného bydlení, dr. Šimeček

Koncepce Sociálně dostupného bydlení, dr.Šimeček

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:



PROJEKT JE
PODPOROVÁN



Aktuálně

 • Senátní návrh podporuje řešení dlužníků ve společenství

  Senát Parlamentu České republiky schválil na svém jednání dne 20. dubna 2017 návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Snídaně s primátorkou

  Předseda České společnosti pro rozvoj bydlení se dnes zúčastnil odborné diskuze, pořádané prestižním magazínem deníku E15 Premium na téma reality. Panelovými diskutujícími byli Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, Tomáš Pardubický, generální ředitel Finep Holding, Petr Palička, country managing director Real Estate CZ, Penta Investments a Miroslav Linhart, ředitel oddělení nemovitostí, Deloitte Advisory.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Jasno v rozúčtování

  Zásluhou aktivit České společnosti pro rozvoj bydlení se včera uskutečnila na půdě Ministerstva pro místní rozvoj důležitá schůzka předních českých rozúčtovatelů v čele se zástupci Asociace rozúčtovatelů tepla a vody se zástupci ministerstva a odborníků na energie a jejich rozúčtování v bytových domech. Předmětem schůzky bylo hlavně vyjasnění některých sporných otázek současné právní úpravy.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Dynamika proměn bydlení 2017

  Dnes proběhl 19. ročník konference o bydlení, který se pod názvem Dynamika proměn bydlení konal v konferenčním sále na Černé Louce v Ostravě. Okolo osmdesáti přítomných hostů a přednášejících byla diskutována oblast bydlení z různých úhlů pohledu. Jako červená nit se konferencí neslo téma sociálního bydlení. Navrhovaná podoba vládního návrhu zákona o sociálním bydlení se však dočkala velmi kritického hodnocení ze strany většiny přítomných. Shodli se, že je nanejvýše nezodpovědné předkládat tak významnou normu pod politickým tlakem blížících se voleb a hlavně, bez důkladné analýzy dopadů navrhovaných pravidel.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Akademie míří do Liberce a Ostravy

  Potvrzením tří jarních termínů odborných seminářů Akademie pro bytové domy v Liberci dosáhl počet naplánovaných seminářů čísla 17. Prvním tématem budou březnové energie, které mohou inspirovat ve stále více sledovaném směru hledání cest k úsporám nákladů obyvatelů bytových domů. Dubnové setkání  se pokusí provést členy statutárních orgánů nelehkou disciplínou organizace a řízení schůzí v bytových korporacích (SVJ a BD) a konečně třetí, květnové setkání bude zaměřeno na finanční stránku správy bytových domů. Více na www.akademiebd.cz.​

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Včera proběhl první seminář Akademie

  Včera se uskutečnil první jarní seminář Akademie pro bytové domy v Praze. Zcela zaplněná konferenční místnost na Těšnově pozorně sledovala hlavně výklad JUDr. Marka Novotného, advokáta zabývajícího se legislativou bydlení a odborného konzultanta MMR ČR. Téma bylo zaměřeno na postavení statutárního orgánu SVJ a BD, jejich práva a povinnosti. K výkladu současné právní úpravy přidal přednášející i zajímavá soudní rozhodnutí z uvedené oblasti. Součástí akademických seminářů je tradičně možnost pokládání doplňujících dotazů k tématu.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Akademie se představila svým partnerům

  Minulý čtvrtek proběhlo v Praze setkání organizátorů Akademie pro bytové domy s obchodními a mediálními partnery. Akce se zúčastnilo okolo 40 hostů, kteří vyslechli krátké zhodnocení uplynulého roku a plány na vzdělávání členů statutárních orgánů pro letošní rok.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Workshop k aktuálním otázkám bydlení

  Dne 15. listopadu t.r. se uskutečnilo otevření pracovní setkání členů České společnosti pro rozvoj bydlení a hostů v rámci Workshopu k aktuálním otázkám bydlení. V jeho rámci prezentovali členové společnosti své postoje k různým tématům z oblasti bydlení (rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu – Věra Brodecká, služby – Milan Taraba, družstevní bytová výstavba – Martin Kroh, legislativa bydlení – Marek Novotný a sociální bydlení – Tomislav Šimeček). Průběžné diskuze k jednotlivým tématům se zúčastnila většina přítomných.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • SFRB začne od 21. dubna 2016 přijímat žádosti o úvěr z Programu 600

  Program 600 na základě nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, bude spuštěn 21. dubna 2016. 

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Předseda České společnosti pro rozvoj bydlení hostem Dobrého rána

  Dnes jsem byl hostem České televize v pořadu Dobré ráno. Moderátorská dvojice pořadu měla celu řadu dotazů k fungování bytových domů, jak ve vlastnictví fyzických či právnických osob (včetně bytových družstev), tak i v péči společenství vlastníků jednotek. 

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Mladé rodiny mají šanci získat výhodnou půjčku na bydlení

  Mladé rodiny nebo samoživitelé s malým dítětem do šesti let budou moci zažádat stát o výhodnou půjčku na bydlení. Materiál z dílny MMR ve středu odsouhlasila vláda. Jde o návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlení osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, jehož cílem je sjednocení a úprava podmínek pro poskytování podpory na pořízení bydlení podle současných potřeb a zacílení podpory na mladé rodiny s dětmi.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Evropský Habitat v Praze

  Evropský Habitat se podle heslem „Dotkni se Prahy“ uskuteční ve dnech 16.-18. března t.r. v pražském Kongresovém centru. Jde o regionální konferenci OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN a oficiální součást přípravy Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst Habitat III, která se uskuteční v říjnu 2016 v Ekvádoru.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Podpora pořízení bydlení pro osoby mladší 36 let se odkládá

  Projednávání návrhu nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let bylo na včerejším jednání vlády České republiky přerušeno na 14 dní.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Koordinační schůzka k legislativě bydlení

  Dne 16. září t.r. se uskutečnilo na půdě České společnosti pro rozvoj bydlení setkání zástupců ČSRB, SČMBD, SON, DMS ČR a SMBD k aktuálním otázkám současné legislativy bydlení.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Zájem o semináře pro zástupce SVJ a BD překonal očekávání organizátorů

  Několik málo dní stačilo, aby byly plně obsazeny všechny termíny odborných seminářů České akademie bydlení pro členy statutárních orgánů SVJ a BD. Semináře organizují pod záštitou České společnosti pro rozvoj bydlení partneři Družstevní marketingové sdružení Česká republika a Dům plný úspor.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Stavební veletrh FOR ARCH 2015 byl zahájen!

  V úterý 15. září 2015 začal v PVA EXPO PRAHA v Letňanech největší stavební veletrh FOR ARCH a jeho souběžné veletrhy. Na ploše přesahující 40 000 m2 uvidí návštěvníci až do soboty 19. září přehlídku 830 tuzemských i zahraničních firem.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Česká akademie bydlení

  Jste členem výboru SV? Víte jakou máte právní odpovědnost? Vlastníte byt? Pro mnohé z nás je to stále poměrně nová forma vztahu, která přináší nemalé změny. Společně s bytem jste se stali i vlastníky odpovídajícího podílu domu ...

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Informace z tiskové konference ČSRB a SON ČR.

  Dne 25. srpna 2015 pořádaly Česká společnost pro rozvoj bydlení a Sdružení nájemníků ČR tiskovou konferenci za účasti předsedů obou organizací. 

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Konference o bydlení pod záštitou RnDr. Pavla Poce ve spolupráci se SON

  Dne 22. 5. 2015 se v budově DOS koná Konference o bydlení pod záštitou RnDr. Pavla Poce ve spolupráci se SON. Tento Workshop se bude skládat ze dvou bloků týkajících se bytových korporací, garantem je pan JUDr. Marek Novotný.  Za ČSRB vystoupí zástupce společnosti JUDr. Ivan Přikryl. 

   

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Právní seminář DMS

  Dne 8. 4. 2015 se od 16 h uskuteční právní seminář na téma "Nová zelená úsporám 2015/Stavba - fasády, okna, zateplení/Rozúčtování energií",  který pořádá člen ČSRB Družstevní marketingové sdružení.

  Místo konání - Centrum služeb PRE, Jungmannova 747/28, Praha 1 (palác TeTa)

   

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Konference v Poslanecké sněmovně

  Dne 19. 3. 2015 se pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny pana Jana Hamáčka uskuteční Konference členské organizace SON k tématu "Zkušenosti s uplatňováním nového občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení a zákona o obchodních korporacích /bytová družstva/" .

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Konference v Senátu Parlamentu ČR k tématu sociálního bydlení

  Dne 27. 1. 2015 od 9:30 h se uskuteční v jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky  konference k tématu sociálního bydlení pod záštitou garanta tématu pana Milana Taraby a za podpory předsedy Senátu pana Milana Štěcha a místopředsedy Senátu pana Zdeňka Škromacha. 

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Tisková konference k tématu sociálního bydlení v Senátu ČR

  Dne 21.1. 2015 proběhne tisková konference ke Konferenci v Senátu ČR k tématu sociálního bydlení za přítomnosti předsedy společnosti ČSRB, pana Milana Taraby a místopředsedy Senátu ČR pana Zdeňka Škromacha.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Workshop, "Energie v bytových domech"

  Dne 30. 10. 2014 se uskuteční Workshop, Energie v bytových domech.  Přizvaní odborníci budou diskutovat na danou problematiku za účasti médií.

  V tento den proběhne také Tisková konference k Worshopu.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Jednání o spolupráci s SMO

  Dne 22. 10. 2014 se v budově Kongresového centra, tj. v sídle SMO sejdou v zástupci ČSRB s ředitelkou a vedoucím právního oddělení zabývajících se bytovou problematikou. Obě dvě instituce chtějí navázat spolupráci a najít společná témata a ústřední problémy k řešení. 

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Seminář na téma Vše o pojištění bytového domu

  Dne 8. 10. 2014 proběhl Seminář na téma Vše o pojištění bytového domu, akce proběhla tradičně se spoluprácí s DMS za účasti předsedy organizace Mgr. Kroha, manažerky sdružení Jolany Hlaváčkové a koordinátorky Barbory Pelcatové.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Jednání " Centrum Pasivního domu"

  Dne 7. 10. 2014 bude společnost projednávat případnou spolupráci a členství "Centrumu Pasivního domu". Předseda společnosti Martin Kroh se sejde s ředitelem  instituce panem Janem Bártou. Téma Pasivních domů je pro ČSRB velice aktuální. 

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Právní seminář BD

  Dne 2. 10. proběhl pod vedením partnerské organizace DMS další Seminář na téma Právní seminář BD.

  Seminář zaznamenal velký počet účastníků. Tradičně se akce účastnili předseda organizace Mgr. Kroh a JUDr. Marek Novotný.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • Právní seminář SVJ

  Dne 1. 10. 2014 se uskutečnil v budově Radnice MČ Prahy 9 pod záštitou ČSRB Právní seminář SVJ pod vedením partnerské organizace DMS. Seminář vedl tradičně předseda organizace Mgr. Kroh. Akce se účastnili přednášející JUDr. Marek Novotný a koordinátorka ČSRB Barbora Pelcatová.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • SEMINÁŘ - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH, 26. 6. 2014

  Dne 26. 6. 2014 se v Liberci uskutečnil celodenní seminář na téma Energetické úspory v bytových domech. Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Mieterverein Dresden Und Umgebung e. V. Semináře se účastnil za společnost ČSRB předseda společnosti pan Mgr. Martin Kroh. 

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • WORKSHOP NA TÉMA "ZÁKON O SLUŽBÁCH SPOJENÝ S UŽÍVÁNÍM BYTU"

  Dne 24. 6. 2014 proběhl pravidelný workshop tentokrát na téma" Zákon o službách spojený s užíváním bytu". Workshop proběhl ve spolupráci se Sdružením nájemníků  (SON).

   

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA "Nová úprava vlastnického bydlení"

  Dne 21. 5. 2014 se uskutečnl ve spolupráci s DMS (Družstevní marketingové sdružení) a Městskou částí Prahy odborný seminář.

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • ZASEDÁNÍ IUT (International Union of Tenants) V PRAZE ve dnech 25. – 26. 4. 2014

  V pátek 25. 4. 2014, v Praze na Malé Straně v budově Senátu, se uskutečnilo na pozvání předsedy Senátu pana Milana Štěcha pravidelné zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků IUT 

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • TISKOVÁ ZPRÁVA

  Na včerejším jednání předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení bylo zvoleno nové vedení společnosti na příští čtyřleté období.

  Klára Pačesová, tajemnice společnosti

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • TISKOVÁ ZPRÁVA2

  Na včerejším jednání předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení bylo zvoleno nové vedení společnosti na příští čtyřleté období.

  Klára Pačesová, tajemnice společnosti

  Pokračování tiskové zprávy ZDE
 • WORKSHOP NA TÉMA "ROZÚČTOVÁNÍ SLUŽEB"

  Dne 15. 5. proběhl úspěšný workshop na téma "Rozúčtování služeb" pod vedením paní Věry Brodecké. Workshop proběhl ve spolupráci se SON (Sdružení nájemníků).

  Pokračování tiskové zprávy ZDE

Kontakt

Česká společnost pro rozvoj bydlení
Nám. W. Churchilla 2, Praha 3

Sekretariát:

telefon: 234 463 346
GSM: 604 341 562
email: info@csrb.cz